Kosten en Informatie

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het PGB is een geldbedrag dat de vrijheid geeft zelf die zorg in te kopen, die nodig is om de zorg af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Het PGB is een vergoeding voor zorg die via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verkregen kan worden.

AWBZ

Thuiszorg of thuisverpleging kunt u vergoed krijgen vanuit de AWBZ.

U heeft recht op AWBZ zorg

De AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en is een verplichte nationale zorgverzekering. Iedereen in Nederland betaalt er in zijn zorgverzekering premie voor. Als u thuiszorg nodig heeft, kunt u dus een vergoeding krijgen. U heeft hiervoor wel een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg nodig.

AWBZ zorg aanvragen

Hier kunt u zelf uw AWBZ-zorg aanvragen: zelf AWBZ-zorg aanvragen.
U kunt uw aanvraag ook laten verzorgen door bv. uw (huis)arts, chirurg of transferverpleegkundige. Dat kan hier: AWBZ-zorg aanvragen.

CIZ beoordeelt uw aanvraag

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt de aanvraag voor uw thuiszorg. Het CIZ brengt vervolgens advies uit aan het zorgkantoor in uw regio. Onderdeel van dit advies is een zorgzwaartepakket (ZZP). In het ZZP staat welke soort zorg u nodig heeft en hoeveel u krijgt.

De indicatieadviseur van het CIZ bepaalt uw zorgaanvraag en of u in aanmerking komt voor AWBZ zorg (of een PGB) en geeft een toekenningbeschikking af. Hierin leest u precies op welke zorg u recht heeft. Deze toekenningbeschikking gaat ook naar het Zorgkantoor in uw regio.

Het Zorgkantoor is het uitvoerende orgaan voor de financiële afwikkelingen. U kunt vanuit de AWBZ aanspraak maken op vergoeding van 2 soorten zorg: zorg in natura en het persoonsgebonden budget (PGB/AWBZ).


Zorg in natura

Vaak ontvangt u deze vergoeding als zorg in natura (ZIN). Dat betekent dat u zelf geen budget krijgt. Het zorgkantoor wijst aan u een thuiszorgbedrijf toe. U mag dus niet zelf kiezen. Het kan ook gebeuren dat er elke dag een andere zorgverlener bij u langskomt, vaak op verschillende tijdstippen.

Omzetten zorg in natura naar PGB

Het is heel eenvoudig om een indicatie voor ZIN om te zetten naar een indicatie voor een PGB. U hoeft alleen uw zorgkantoor te bellen. Het zorgkantoor kan u wel vragen om een omzettingsformulier te ondertekenen en terug te sturen.

Soms is er een wachttijd

Heeft u enige tijd in het buitenland gewoond? Dan kan er een wachttijd gelden voordat u recht heeft op vergoeding vanuit de AWBZ voor thuiszorg. De wachttijd is afhankelijk van hoelang u in het buitenland heeft gewoond, maar is nooit langer dan een jaar.

Was u vrijwillig verzekerd voor de AWBZ in de tijd dat u in het buitenland verbleef? Dan geldt er geen wachttijd voor u.


Palliatief terminale zorgindicatie

Met een palliatief terminale zorgindicatie (PTZ indicatie) kunt u 24 uurs terminale zorg vergoed krijgen.

Palliatief terminale zorgindicatie geeft verlichting

Met Wanneer een patiënt 24 uurs terminale zorg nodig heeft, kan hij of zij in aanmerking komen voor een palliatief terminale zorgindicatie (PTZ indicatie). Met een PTZ indicatie kan de patiënt in zijn laatste levensfase zorg krijgen die zowel hem als zijn directe omgeving ontlast. Zo kan hij in zijn eigen vertrouwde omgeving overlijden, te midden van zijn familie.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderscheidt 2 PTZ indicaties:

1. Een PTZ indicatie vooral gericht op verzorging.

2. Een PTZ indicatie vooral gericht op verpleging.


Wanneer een PTZ indicatie?

Het CIZ kan een PTZ indicatie afgeven als een patiënt naar verwachting minder dan drie maanden zal leven. Dat wordt vastgesteld door de behandelend (huis)arts. Een PTZ indicatie is echter altijd één jaar geldig en kan ook worden verlengd.

Hoe vraagt u een PTZ indicatie aan?

Vaak wordt dit geregeld door de transferverpleegkundige in het ziekenhuis waar de patiënt verblijft. Als u een PTZ indicatie wilt, kunt u de transferverpleegkundige vragen naar een PTZ indicatie in PGB/AWBZ vorm.

Werkwijze Centrum Indicatiestelling Zorg

Wanneer u een persoonsgebonden budget wilt, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Centrum Indicatiestelling Zorg bepaalt of uw zorg krijgt

Het CIZ voert de indicatiestelling uit voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat heeft de rijksoverheid op 1 januari 2005 zo bepaald. Het CIZ is een onafhankelijk orgaan en werkt binnen de wettelijke kaders van de AWBZ. Hoe de toegekende zorg eruit ziet, is vastgelegd in Besluit Zorgaanspraken.

U neemt zelf contact op met het CIZ

Als u een PGB wilt, dient u - of uw zaakwaarnemer - zelf een aanvraag in bij het CIZ. Als het CIZ meer gegevens van u nodig heeft, krijgt u een machtigingsformulier per post toegestuurd. Hierop geeft u aan bij welke behandelaars (bv. uw (huis)arts of specialist) het CIZ meer informatie kan opvragen. Het CIZ kan u ook vragen een formulier in te vullen met vragen over uw gezondheid en woon- en leefsituatie.

CIZ neemt indicatiebesluit

Zes weken nadat u uw aanvraag bij het CIZ heeft ingediend, ontvangt u het indicatiebesluit. Hierin staat of u recht heeft op AWBZ-zorg, welke zorg u precies krijgt en hoe lang. Vervolgens stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar uw zorgkantoor. Met de indicatie die u heeft gekregen, kunt u bij thuiszorgbureaus zoals Zuster Jansen thuisverpleging of thuiszorg inkopen.

Hoe lang is een indicatiebesluit geldig?

De geldigheidsduur van uw indicatiebesluit is maximaal vijf jaar. Een palliatief terminale indicatie (PTZ indicatie) is geldig zolang de zorg duurt.

Bezwaar maken tegen de indicatie

Bent u het niet eens met het indicatiebesluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Binnen zes weken na dagtekening van het indicatiebesluit stuurt u uw schriftelijke bezwaar naar het CIZ. Het CIZ onderzoekt uw bezwaar. Hierna hoort u of het CIZ uw bezwaar gegrond vindt en eventueel het indicatiebesluit wijzigt. Wanneer u het ook niet met deze beslissing eens bent, kunt u nog naar de rechter stappen.


Werkwijze zorgkantoor

Het zorgkantoor behandelt uw aanvraag voor AWBZ zorg. Het zorgkantoor verleent u uw persoonsgebonden budget (PGB). U kunt er ook terecht voor informatie over de AWBZ zorg.

Zorgkantoor regelt dat u zorg krijgt

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een PGB, vraagt u uw indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij u in de buurt. Het CIZ besluit binnen zes weken of u een indicatie krijgt. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en naar uw zorgkantoor.

Het zorgkantoor controleert vervolgens of u bent verzekerd voor de AWBZ en of er een indicatiestelling is van het CIZ. Wilt u zelf uw zorg inkopen? Dan rekent uw zorgkantoor de hoogte van uw persoonsgebonden budget uit. Dit doet het zorgkantoor op basis van een vaste tarievenlijst van het ministerie van VWS. De uitkomst is het bruto budget.


U koopt zelf zorg in

Over dit bruto budget betaalt u een eigen bijdrage die afhangt van de hoogte van uw inkomen, het aantal personen binnen uw huishouden en uw leeftijd. Het nettobedrag dat overblijft, ontvangt u als voorschot op uw bankrekening.

U krijgt een voorschot

Nu kunt u de zorg die u wenst zelf gaan inkopen. Tijdens de intake met de zorgcoördinator kunt u al uw wensen kenbaar maken. De zorgcoördinator beoordeelt uw zorgbehoefte en stelt een professioneel team van zorgverleners samen. Wij regelen met u een formele zorgovereenkomst en brengen u in contact met een geschikte zorgverlener.

Achteraf legt u verantwoording af

Na afloop toont u aan het zorgkantoor hoe u uw budget heeft uitgegeven. Dat kan via een formulier van het zorgkantoor. Alleen de kosten die u heeft gemaakt na schriftelijke afspraken met zorgverleners kunt u verantwoorden. Daarom moet u deze overeenkomsten goed bewaren.

Met het PGB kunt u alleen zorg inkopen. Het budget is niet bedoeld als inkomen.


Zorgkantoren

Nederland is verdeeld in 32 regio's met elk een zorgkantoor. Het zorgkantoor stemt uw zorgvraag af zo goed mogelijk af op het zorgaanbod voor de AWBZ. Welk zorgkantoor uw zaak behandelt, hangt af van waar u woont. In Noord-Holland is dat zorgverzekeraar AGIS en in Zuid-Holland is dat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.